Blog

Nơi Chia Sẻ Kinh Nghiệm & Kiến Thức

Ứng Dụng Bơm Hóa Chất PAN WORLD Trong Các Ngành Công Nghiệp

Bơm Hóa Chất PAN WORLD đang nhanh chóng trở thành một lực lượng có ảnh hưởng lớn tới thị trường trong ngành công nghiệp máy bơm chạy bằng từ tính toàn cầu. Bơm Hóa Chất PAN WORLD cung cấp với phạm vi rộng lớn loạt các máy bơm chất lượng cao với giá cả hợp lý, sở hữu danh tiếng tốt từ thị trường. Được thành lập và đặt trụ sở tại Nhật Bản, thiết lập thành một công ty mạng lưới toàn cầu.

 • Ứng Dụng: Truyền Nhiệt 
  Model : PW / PW-F / PW-C / PM
  Lưu Chất: Sulfuric Acid

Bơm Hóa Chất PAN WORLD Ứng Dụng Truyền Nhiệt

 

 • Ứng Dụng: Bán Dẫn
  Model: PX-D / PI-Z-D
  Lưu Chất: Sulphuric Acid (H2SO4), Hydrogen Peroxide (H2O2), Copper Sulphate (CuSO4), Caustic Soda (NaOH), Sodium Persulfate (Na2S2O8), Potassium Permanganate (KMnO4)

Bơm Hóa Chất PAN WORLD Ứng Dụng Bán Dẫn

 

 • Ứng Dụng: Lọc Khí
  Model: PW / PW-F / PW-C
  Lưu Chất: Hydrochloric Acid (HCl), Sulphuric Acid (H2SO4), Nitric Acid (HNO3)

Bơm Hóa Chất PAN WORLD Ứng Dụng Lọc Khí

 

 • Ứng Dụng: Pin Nhiên Liệu
  Model: PX-D / PI-Z-D
  Lưu Chất: Hydrochloric Acid (HCl), Ammonia Water (NH4OH), Sulphuric Acid (H2SO4), Hydrogen Peroxide (H2O2), Sodium Chlorate (NaClO2), Hydrofiuoric Acid (HF)

Bơm Hóa Chất PAN WORLD Ứng Dụng Pin Nhiên Liệu

 

 • Ứng Dụng: Dược Phẩm
  Model: PW / PW-F / PW-C
  Lưu Chất: Hydrochloric Acid (HCl), Sulphuric Acid (H2SO4), Sodium Chlorite(NaClO2), Caustic (NaOH)

Bơm Hóa Chất PAN WORLD Ứng Dụng Dược Phẩm

 

 • Ứng Dụng: Hóa Chất & Mạ Điện
  Model: PX / PX-F / PS / PS-F
  Lưu Chất: Sulphuric Acid (H2SO4), Copper Sulphate (CuSO4), Acid Cu Bath, Copper Cyanide (Cu(CN)2), Sodium Cyanide (NaCN), Zinc Cyanide (Zn(CN)2, Zinc Chloride (ZnCl2), Zinc Sulphate (ZnSO4)

Bơm Hóa Chất PAN WORLD Ứng Dụng Hóa Chất & Mạ Điện

 

 • Ứng Dụng: Xử Lý Hóa Chất
  Model: PG / PM
  Lưu Chất: Nitric Acid, Caustic Soda, Sodium Hypochlorite

Bơm Hóa Chất PAN WORLD Ứng Dụng Xử Lý Hóa Chất

 • Ứng Dụng: Xử Lý Bề Mặt (Máy PCB)
  Model: PG / PM
  Lưu Chất: Sulphuric Acid (H2SO4), Hydrogen Peroxide (H2O2), Copper Sulphate (CuSO4), Caustic Soda (NaOH), Sodium Persulfate (Na2S2O8), Potassium Permanganate (KMnO4)

Bơm Hóa Chất PAN WORLD Ứng Dụng Xử Lý Bề Mặt (Thiết Bị PCB)

 • Ứng Dụng: Xử Lý Bề Mặt (Máy Khắc)
  Model : PW / PW-F / PW-C
  Lưu Chất: Hydrochloric Acid (HCl), Ammonia Water (NH4OH), Sulphuric Acid (H2SO4), Hydrogen Peroxide(H2O2), Sodium Chlorate (NaClO2), Hydrofiuoric Acid (HF)

Bơm Hóa Chất PAN WORLD Ứng Dụng Xử Lý Bề Mặt (Máy Khắc)

 • Ứng Dụng: Dây Chyền Thực Phẩm 1
  Model : PW / PW-F / PW-C
  Lưu Chất: Water (H2O)

Bơm Hóa Chất PAN WORLD Ứng Dụng Dây Chuyền Thực Phẩm 1

 • Ứng Dụng: Dây Chuyền Thực Phẩm 2
  Model : PG
  Lưu Chất: Saccharomyces Cerevisiae、Saccharomyces Calsbergensis, Humulone, Lupulin

Bơm Hóa Chất PAN WORLD Ứng Dụng Dây Chuyền Thực Phẩm 2

 • Ứng Dụng: Dây Chuyền Thực Phẩm 3
  Model: PG
  Lưu Chất: Juice

Bơm Hóa Chất PAN WORLD Ứng Dụng Dây Chuyền Thực Phẩm 3

Leave comments

Back to top